کمک هزینه تأمین مسکن

این موسسه با هدف تأمین مسکن بخشی از زوجین جوان شهرستان یزد فعالیت های گسترده ای را انجام داده و همچنین برنامه ریزی های دقیقی در دست اقدام دارد.